شامل دستورالعمل ها و مستندات و نظام نامه آمار می باشد

تمامی حقوق متعلق به شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.