معرفی محتوای زیر سایت آمار و اطلاعات

۱- اطلاعات آماری ماهانه مربوط به یک سال اخیر که به صورت ماهیانه به روز رسانی می گردد و شامل آمار :

۱-۱) مقایسه وضعیت تولید انرژی برق و نیروی تحویل به شبکه در ماههای مختلف

۱-۲)تولید ناخالص ، مصرف داخلی و تولید خالص نیروگاههای منطقه در ماههای مختلف

۱-۳) سوخت مصرفی نیروگاههای منطقه به تفکیک ماه

۱-۴)خلاصه وضعیت تولید، تبادل انرژی و سوخت به تفکیک استان یزد

۱-۵) مصرف انرژی به تفکیک مشترکین در ماههای مختلف

۱-۶)آمار تحلیل مصرف انرژی ماه جاری و مقایسه آن با سال گذشته

۱-۷)موجودی خطوط و ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

۱-۸)گزارش قسمتی ازفعالیتهای انجام شده شبکه انتقال و فوق توزیع به تفکیک ماه

۱-۹) آمار کارکنان شرکت به تفکیک بخش مشاغل و پراکندگی میزان تحصیلات

۱-۱۰) مجموع پروژه های خطوط و پستهای دردست اجرا

۱-۱۱) پیشرفت فیزیکی طرحهای خطوط انتقال و فوق توزیع

۱-۱۲) پیشرفت فیزیکی طرحهای پستهای انتقال و فوق توزیع

۱-۱۳) حداکثر بار پستهای انتقال

۱-۱۴) حداکثربارهمزمان و غیرهمزمان به تفکیک استان یزد

۱-۱۵) وضعیت میزان تولید و نیاز مصرف درشبکه تحت مدیریت برق منطقه ای یزد

۱-۱۶) خلاصه گزارش دیسپاچینگ

 

۲کارنامه های آماری سالانه شرکت در سالهای مختلف ( از سال ۸۰ تاکنون )با قابلیت مشاهده جداول در محیطEXCEL که شامل :

 

۲-۱) خلاصه وضعیت برق

۲-۲) قدرت نصب شده ( مقایسه قدرت اسمی ، عملی ، حداکثر قدرت تولید شده و….)

۲-۳) تولید انرژی برق به تفکیک استان و ماه

۲-۴) انرژی خریداری شده و تحویل به شبکه

۲-۵) حداکثر بار مصرفی ( همزمان و غیر همزمان)

۲-۶) سوخت مصرفی نیروگاه ها

۲-۷) خطوط انتقال و فوق توزیع

۲-۸) پستهای انتقال و فوق توزیع

۲-۹) شبکه توزیع

۲-۱۰) انرژی مصرفی برق

۲-۱۱) مشترکین برق

۲-۱۲) نیروی انسانی

۲-۱۳) آموزش

۲-۱۴) فعالیت های دفتر تحقیقات وکنترل کیفیت تجهیزات ، ICT و ….

۲-۱۵) شرکت های تولید و توزیع

۲-۱۶) شاخصهای مالی ، اداری ، اقتصادی و فنی

۲-۱۷) جداول آمار تفصیلی شامل :

۲-۱۷-۱) حداکثر بار همزمان و غیر همزمان به تفکیک شهرستان و ماه

۲-۱۷-۲) مشخصات واحدهای نیروگاهی و جداول تولید انرژی ماهانه نیروگاه ها و ….

۲-۱۷-۳) تبادل انرژی با شرکتهای مجاور به تفکیک ماه

۲-۱۷-۴) سوخت ماهانه نیروگاه های شرکت

۲-۱۷-۵) مشخصات خطوط انتقال و فوق توزیع تا پایان سال

۲-۱۷-۶) مشخصات ایستگاه های انتقال و فوق توزیع تا پایان سال

۲-۱۷-۷) طرحهای خطوط انتقال و فوق توزیع

۲-۱۷-۸) طرحهای پستهای انتقال و فوق توزیع

۲-۱۷-۹) تعداد کارکنان شرکت برق منطقه ای و شرکتهای تولید به تفکیک سن، تحصیلات و…

۲-۱۷-۱۰) تعداد افراد آموزش دیده درشرکت برق منطقه ای و شرکت های تولید در سال

 

۳- اقلام کلان آماری که هر ماهه به روز می گردند و شامل اطلاعات :

۳-۱) موجودی مشترکین شرکت به تفکیک دوره و تعرفه

۳-۲) فروش انرژی ( مصرف) شرکت به تفکیک دوره و تعرفه

۳-۳) مشخصات خطوط بهره برداری شده جدید در سال

۳-۴) مشخصات تعداد و ظرفیت پستهای بهره برداری شده جدید در سال

۳-۵) مشخصات پروژه های در دست اقدام خطوط و پیشرفت فیزیکی آنها

۳-۶) مشخصات پروژه های پستهای انتقال و فوق توزیع در دست اقدام و پیشرفت فیزیکی آنها

 

 

۴- آمار صنعت برق کشور که با اتصال برقرار کردن با سایت شرکت توانیر قابل دسترس بوده و شامل موارد زیر می باشند:

 

۱- آمار کلان شرکتهای ( از سال ۸۷ به صورت ماهانه ) که از طریق « سامانه جمع آوری خودکار اطلاعات آماری شرکتها» ،بطور روزانه ، بروز رسانی می گردد و شامل آمار :

۱-۱) فروش و مشترکین دوره ای ( شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق)

۱-۲) حداکثر بار همزمان و غیر همزمان ماهانه شرکت های توزیع

۱-۳) موجودی شبکه توزیع ماهانه شرکت های توزیع

۱-۴) فعالیت در امر برق رسانی به روستا در شرکت های توزیع

۱-۵) موجودی و مصرف ماهانه چاههای کشاورزی در شرکت های توزیع

۱-۶) آمار ماهانه خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع بهره برداری شده جدیددر شرکت های برق منطقه ای ( در دست تهیه)

۱-۷) آمار ماهانه پروژه های خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع در دست احداث در شرکت های برق منطقه ای ( در دست تهیه)

۱-۸) گزارش های : خلاصه وضعیت آمار- وضعیت صنعت برق – مقایسه به تفکیک ستون – مقایسه همه اقلام در همه دوره ای

 

۲- گزارشات آماری هفتگی صنعت برق که شامل :

۲-۱) جدول قدرت نامی ، عملی، تولید و نیاز مصرف و سوخت مصرفی نیروگاهها

۲-۲) جدول عملکرد و پیش بینی بهره برداری از واحدهای نیروگاهی

۲-۳) جدول موجودی خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع

۲-۴) جدول پروژه های خطوط و پستهای با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت

۲-۵) جدول وضعیت فروش ، مشترکین ، شبکه توزیع و برق روستایی

۲-۶) جدول سهم مصارف مختلف تعرفه های برق در کشور

۲-۷) جدول شاخص های صنعت برق

۲-۸) جدول تعداد کارکنان صنعت برق

 

۳- گزارشات آمار تفصیلی و صنعت برق سالانه با قابلیت Download و مشاهده جداول در محیط Excel

 

۴- گزارشات وضعیت پروژه های خطوط و پستهای انتقال به تفکیک ولتاژ و برق منطقه ای

 

۵- آشنایی با آمارثبتی و نظرسنجی از کاربرد آمار در مدیریت صنعت برق

فهرست بولتن آمار ماهیانه :

باتوجه به نیاز مبرم مدیران و کارشناسان صنعت برق به آمار به هنگام و با استفاده از بستر فناوری اطلاعات،
گزارشات آماری زیر در قالب  لینک بولتن آمار ماهیانه شرکت برق منطقه ای یزد قابل مشاهده و استفاده می باشد.

۱- مقایسه وضعیت تولیدونیروی تحویل بشبکه در ماههای مختلف

۲- تولید ناخالص ، مصرف داخلی و تولید خالص نیروگاههای منطقه به تفکیک ماه

۳- سوخت مصرفی نیروگاههای منطقه به تفکیک ماه

۴- خلاصه وضعیت انرژی تولیدی ، تبادلی و سوخت به تفکیک استانهای یزد

۵- مصرف انرژی مشترکین تحت پوشش به تفکیک مشترکین در ماههای مختلف

۶- تحلیل مصرف انرژی و مقایسه آن با سال گذشته

۷- موجودی خطوط و ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

۸- گزارش قسمتی از فعالیتهای انجام شده شبکه انتقال و فوق توزیع به تفکیک ماه

۹- آمار کارکنان شرکت به تفکیک بخش مشاغل و پراکندگی میزان تحصیلات

۱۰-مجموع پروژههای خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع در دست اجرا

۱۱-پروژه های خطوط انتقال و فوق توزیع در دست اجرا

۱۲-پروژه های پستهای انتقال و فوق توزیع در دست اجرا

۱۳-حداکثر بار ترانس های ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت در ماه جاری

۱۴- حداکثر بار همزمان و غیرهمزمان به تفکیک استان یزد

۱۵-وضعیت میزان تولید و نیاز مصرف در شبکه تحت مدیریت برق منطقه ای یزد

۱۶- آمار مقایسه ای شبکه (خلاصه گزارش دیسپاچینگ)

 

تمامی حقوق متعلق به شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.