باز شدن همه | بستن همه
 • پیشگفتار مدیرعامل
 • تاریخچه
 • نمودار سازمانی
 • خلاصه وضعیت آمار PDF
 • بخش تفصیلی
  • تولیدانرِژی
   • مشخصات نیروگاهها PDF
   • نیروگاههای تولید پراکنده PDF
   • نیروگاههای خورشیدی PDF
  • بهره برداری از تاسیسات انتقال و فوق توزیع
   • تبادل انرژی PDF
   • تلفات انرژی PDF
   • حداکثر بار PDF
  • آمار تاسیسات انتقال و فوق توزیع
   • خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع PDF
   • پستهای انتقال و فوق توزیع
   • PDF
   • خطوط زمینی PDF
  • فروش انرژی
   • فروش کل انرژی در استان PDF
   • فروش به صنایع بزرگ PDF
 • آمار و نمودارهای تحلیلی
  • نمودار شبکه PDF
  • براورد بار PDF
  • براورد انرژی PDF
  • تحلیل بار PDF
  • تحلیل تلفات PDF
  • آمار نیروی انسانی PDF
 • تهیه کنندگان
 • EXCELEXCEL